NOTÍCIES
BIO
CV
PREMSA
CONTACTE
THE NIGHT
BEFORE THE BIG NIGHT

Ferro pintat, Fotografia
100cm x 100cm x 8cm
(2003-2011)